MESSA?? MILL-AMMINISTRATUR

Headshot Joseph GeradaG?e?ie? ?enituri u Kuraturi,

Bl-g?ajnuna t’Alla g?addiet sena o?ra ta’ ?idma ?ewwa Dar il-Kaptan. Din is-sena kienet sena spe?jali ghaliex fiha ??elebrajna flimkien il-25 sena mill-ftu? uffi?jali ta’ Dar il-Kaptan.

F’din is-sena ?ew i?uruna personalitajiet varji fosthom il-President ta’ Malta l-E.T. Marie Louise Coleiro Preca, l-Ar?isqof ta’ Malta Mons Charles J Scicluna, i?-Chairman tas-CRPD u l-On Dr Simon Busutill. Kellna bosta avvenimenti o?ra importanti fosthom, ir-ri?eviment li l-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat u s-Sinjura tieg?u organizzaw f’?ie? Dar il-Kaptan ?ewwa l-Girgenti. Din is-sena wkoll, Dar il-Kaptan, kienet l-g?a?la Maltija g?all-Premju Ewropew ta?-?ittadin. Il-Parlament Ewropew jag?ti dan l-unur lil 50 persuna jew organizzazzjoni mit-28 pajji? tal-Unjoni Ewropea g?all-kontribut tag?hom g?all-koperazzjoni fl-Ewropa u g?alkemm jippromwovu valuri komuni. Din is-sena wkoll Dar il-Kaptan ir?iviet premju prestu?ju? iehor mid-Dar tal-Providenza, dan huwa l-premju Dun Mikiel Azzopardi, waqt kun?ert li sar il-Katidral tal-Imdina mill-Banda tal-Forzi Armati ta’ Malta. I?-?elebrazzjoni temmejniehom b’quddiesa ??elebrata mill-Ar?isqof Emeritus Mons. Pawlu Cremona ?ewwa l-knisja parrokjali tal-Imtarfa kif ukoll b’kun?ert ?ewwa t-teatru Manoel bis-sehem tal-orkestra Nazzjonali. B’sodisfazzjoni ng?id lil kull attività li organizzajna kienet su??ess.

Sfortunatament l-attendenza min- na?a tal-familji u l-qraba tal-klijenti tag?na kienet wa?da baxxa ?afna. Nixtiequ nistednukom sabiex issiru membri attivi ta’ Dar il-Kaptan u ssiru parti minn realtà ferm sabi?a fejn kul?add i?ossu parti minn familja kbira. Il-parte?ipazzjoni tag?kom tkun ferm apprezzata.

Din is-sena apparti l-organizzazjoni tal-25 sena ?dima wkoll fuq il-pro?ett tar-restawr tal-fa??ata ta’ Dar il-Kaptan, kif ukoll ?dimna sabiex intejbu l-kwalità ta’ servizz li qed nag?tu. Is-sena d-die?la se na?dmu fuq tliet pro?etti importanti 1. Fil-?nien identifikajna spazju sabiex fih nibnu jacuzzi li jkun jissa??an, showers, toilets kif ukoll decking area. Bit-tama li dan il-pro?ett ikun lest sal-a??ar tas-sajf. 2. Pro?ett ie?or li ser na?dmu fuqu huwa l-lift. Il-?sieb mhuwiex li jinbidel kompletament imma li napgradjawh u 3. Se no?olqu spazju fl-activity room sabiex il-klijenti jkunu jistg?u jag?mlu u?u minn erba’ kompjuters spe?jalizzati g?all-persuni b’di?abiltà.

Is-sena d-die?la dde?idejna wkoll li t-trejning tal-istaff se jsir fl-ewwel ?img?a ta’ Jannar u mhux f’Mejju. Dan g?amilnieh g?aliex konna qed nindunaw li fl-ewwel ?img?a ta’ Jannar ftit kienu dawk il-familji li kienu qed jibbukkjaw respite mentri f’Mejju kien qed ikun hemm ?afna familji li qed jitolbu respite spe?jalment min?abba li jkollhom xi tie? tal-familja. Mis-sena d-die?la wkoll se nintrodu?u b?ala pro?ett pilota dan li jissejja? staff allocation. Kull Care Worker se jkollha mag?ha numru ta’ klijenti li se tkun responsabbli g?alihom matul il-?urnata. B’dan il-mod se nkunu qed nimxu lejn servizz i?jed personalizzat.

F’isem l-istaff kollu ta’ Dar il-Kaptan minn qalbi nawguralkom Milied hieni u sena mimlija b’dak kollu li tixtieq qalbkom.

Dejjem tag?kom

Joseph Gerada
Amministratur

 

Messa?? mill-Istaff

Headshot Emily AbelaJiena Emily Abela, ilni na?dem Dar il-Kaptan mill-2012. Ir-rwol tieg?i kien li ng?in lill- Care Workers mal-klijenti tad-Day Program, billi nag?mlu b?al crafts u attivitajiet o?ra, li jie?du pjacir bihom il-klijenti. Nista’ ng?id li minn dawn in-nies tg?allimt ?afna.

L-irwol tieg?i kien ukoll ng?in fil-kcina, hemmhekk irreallizajt, li jrid ikollok dedikazzjoni kbira, g?ax mhux billi ssajjar borma wa?da, ?afna mill-klijenti g?andhom id-dieta spe?ifikata tag?hom. ?dimt anke mal-housekeepers, nista’ ng?id li l-irwoli kollha g?amilthom, u kollha fihom is-sabi?, g?ax nista’ ng?id li kull xog?ol, dejjem ikollok ta?dem mal-klijent. Kelli l-opportunità li nag?mel il-Job Club, Job Skills u anke l-Food Handling course.

Fl-2015, bdejt na?dem full time b?ala Care Worker, g?al dan ix-xog?ol, trid tkun vera iddedikat, kull klijent ?ej minn familja differenti u b’kulturi differenti. Wie?ed irid jifhem il-klijent u jrid ikun prudenti, g?ax ?afna mill-klijenti huma fra?li ?afna.

F’Mejju tal-2015, kont g?amilt il-Course tal-First aid, u fl-2016, g?amilt il-Health Education, fis-settur tag?na, dejjem irridu nibqg?u nit?arr?u minn ?mien g?al ie?or, fuq korsijiet differenti.

Nag?laq il-messa?? tieg?i, billi nirringrazzja lill-klijenti kollha li ji?u Dar il-Kaptan, g?ax ming?ajrhom ma jkollniex dan is-sodisfazzjon u lill-?addiema li ja?dmu mieg?i, g?ax f’dawn l-erba’ snin li ili hawn, rajt kambjament fil-po?ittiv.

Grazzi

Emily Abela
Key Care Worker

 

Kalendarju ta’ Dar il-Kaptan - Di?embru sa ?unju:

 • Il-party tal-klijenti li jsir Villa Maria Rabat se jkun fis-7 ta’ Jannar 2017 bejn t-3.30 pm sas-7 pm.
 • 10 ta’ Frar Fiera ta’ Fjuri u Qsari li ser issir Dar il-Kaptan
 • * 17 ta’ Frar Staff Meeting
 • 8 ta’ Marzu Women’s Day Dinner
 • Xahar ta’ Marzu bejg? tal-figolli
 • 10 ta’ Mejju Parents Meeting fis- 6.30 pm
 • * 12 ta’ Mejju Staff Meeting
 • 26 ta’ Mejju Lejla ta’ Mu?ika, Jazz u Ikel, ser ti?i organizzata Dar il-Kaptan.
 • 7 ta’ ?unju,  ?urnata G?awdex
 • * 23 ta’ ?unju Staff Meeting
 • 23 ta’ ?unju Laqgha ?enerali Annwali fis-6.00 pm
 • 30 ta’ ?unju BBQ ?ewwa Dar il-Kaptan
 • Iktar ‘il quddiem nibghatulkom l-inviti u l-informazzjoni rigward  l-attivitajiet.
 • *Fil-?ranet fejn hemm mni??el Staff Meeting importanti li twasslu l-klijenti wara l-11 am. Napprezzaw ferm il-kooperazzjoni tag?kom.