MESSAĠĠ MILL-AMMINISTRATUR
 
JosephG?e?ie??enituri/Kuraturi,
Re?g?u g?addew sitt xhur o?ra mill-a??ar darba li ktibtilkom. I?-?mien itir u ma jistenna lil ?add. A?na min-na?a tag?na komplejna na?dmu sabiex is-servizz li nipprovdu jkun servizz tal-og?la kwalità. F’dawn ix-xhur komplew jing?aqdu mag?na membri ?odda u se nispi??aw is-sena b’266 membru, 20 membru ?did i?jed mis-sena li g?addiet. Min?abba n-numru dejjem ji?died ta’ familji li qed jag?mlu u?u mis-servizzi ta’ Dar il-Kaptan ?adna de?i?joni li n?idu s-sig?at tas-Social Worker tag?na. Minflok 12-il sieg?a fil-?img?a se tibda tkun Dar il-Kaptan 20 sieg?a fil-?img?a.
F’dawn ix-xhur komplejna wkoll bl-attivitajiet ta’ ?bir ta’ fondi fosthom g?amilna Majjalata f’Lulju, Lejla Maltija f’Settembru, Fun walk organizzata minn Gentherm f’Novembru u f’Di?embru b?al kull sena se norgannizaw il-bejg? ta’ kejkijiet tal-Milied, Christmas logs, qag?aq tal-g?asel u minced pies. B?al kull sena se nag?mlu wkoll Christmas appeal fejn se nibag?tu kartolina f’kull dar f’Malta sabiex nawguraw il-Milied u s-sena t-tajba lill-familji, b’dan il-mod inkunu qed no?olqu i?jed awareness fuq ix-xog?ol li qed isir ?ewwa Dar il-Kaptan. Minn hawn nie?u l-okka?joni sabiex nirringrazzja lil dawk il-volontiera kollha li g?enuna nitwu l-kartolini tal-Milied u npo??uhom gewwa l-envelopes. Rigward awareness g?adna g?addejjin bil-kampanja li darba fix-xahar imorru nitkellmu fuq is-servizzi tag?na fuq il-media lokali. 
Min-na?a tag?na napprezzaw immess lil dawk il-familji li jattednu b’mod regolari g?all-attivitajiet li norganizzaw kif ukoll dawk li jkunu minn tal-ewwel li jixtru xi prodotti li nag?mlu b?ala attività ta’ ?bir ta’ fondi. B’dan il-mod jkunu qeg?din jg?inu b’mod dirett lil Dar il-Kaptan sabiex tkompli tag?ti s-servizzi tag?ha lill-persuni b’di?abiltà u l-familji tag?hom fosthom il-familja tieg?ek stess.
F’dawn is-sitt xhur kellna l-okka?joni li nilqg?u fostna g?al darbtejn is-Segretarju Parlamentari g?all-Persuni b’di?abiltà l-Onor Anthony Agius De Celis. Min-na?a tieg?u baqa’ impressjonat bix-xog?ol li qed isir ?ewwa Dar il-Kaptan u weg?edna li se jkompli jissapportjana kif g?amlu l-prede?essuri kollha tieg?u.
F’Ottubru r-Rotary Club Malta ??elebra ?ewwa Dar il-Kaptan il-50 anniversarju mill-bidu tag?hom ?ewwa Malta. ?iet organizzata wkoll laqg?a g?all-?enituri/kuraturi mmexxija mis-Sur Jason Pisani Copperstone (Counselling Pshycologist). B’sodisfazzjon ng?id li l-laqg?at g?all-?enituri qed dejjem i?jed tikber l-attendenza u dan ifisser li hawn ?afna i?jed ?enituri li qed jie?du interess f’dawn it-tip ta’ laqghat ta’ informazzjoni, tag?lim u sapport. Fl-a??ar nett f’Novembru organizzajna ri?eviment li fih stedinna lill-benefatturi kollha li b’xi mod jew ie?or dejjem kienu hemm sabiex jissapportjawna u jg?atu kontribut.
Rigward volontiera f’dawn is-sitt xhur ?ew bosta jag?mlu xog?ol ?ewwa Dar il-Kaptan. Fosthom kellna volontiera minn kumpaniji privati, minn skejjel, studenti barranin li ji?u jqattg?u ftit xhur mag?na. Dawn tal-a??ar filwaqt li jitg?allmu l-Ingli? ikunu qed jie?du esperjenza fis-settur tad-di?abiltà kif ukoll jag?tu daqqa t’id. Kellna wkoll xi studenti mill-Polonja b’di?abiltà intelletwali li ?ew jag?mlu esperjenza ta’ xog?ol g?al ftit jiem. 
B?ala pro?etti f’dawn l-a??ar sitt xhur xtrajna vettura li tie?u si??u tar-roti wie?ed u dan grazzi g?al benefattur li xtaq li jibqa’ anonimu kif ukoll inawgurajna l-kompjuters il-?odda li huma kompletament a??essibbli minn kul?add. Is-sena d-die?la qed na?sbu li nag?mlu park tal-ilma ?ol-?nien ta’ Dar il-Kaptan.
Fl-a??ar nett f’ismi u f’isem il-Bord tad-diretturi u l-istaff kollu ta’ Dar il-Kaptan nawguralkom Milied ?ieni u sena mimlija barka u ?id.
 
Joseph Gerada
Amministratur

 MESSA?? MIS-SENIOR CARE WORKER


Jacquline PhyalBdejt na?dem Dar Il- Kaptan erbg?a snin ilu. Qatt ma kont ?dimt f’dan il-qasam g?alhekk kont xi ftit be?g?ana kienx se jirnexxili. Imma mill-ewwel
Indunajt li dan kien ix- xoghol g?alija.
L-ewwel bdejt b?ala care worker fejn xog?li kien li nie?u ?sieb l-igjene u l- b?onnijiet l- o?ra kollha li wie?ed ikollu b?onn.
Illum il- ?urnata g?andi kariga ta Senior Careworker. Fost xog?ol ie?or nilqg?a l- ?enituri u careworkers u ni?bor kemm jista jkun informazzjoni ?alli waqt ir- residenza ?ewwa Dar Il- Kaptan il-klijenti jkunu moqdija bl- a?jar mod possibbli u fl-istess ?in jibqg?u g?addejjin bir- rutina li jkunu mdorrijin biha id-dar. Inqassam u nara wkoll li kollox ikun miexi tajjeb, skond il- pjanijiet tal-?urnata, kemm g?al dawk residenti kif ukoll g?al dawk li ji?u matul il-?urnata.
Ix- xog?ol tieg?i sewwwa b?ala careworker u kemm b?ala Senior Careworker
fih id-diffikultajiet tieg?u
b?all kull xoghol ie?or. Imma fl-a??ar mill-a??ar itik ?afna sodisfazzjon. G?all klijenti hawn ukoll ssir it-tieni dar tag?hom u ?afna minnhom ikunu ?erqana biex jer?g?u ji?u Dar Il- Kaptan. Meta tarhom jid?qu u fer?anin di?a huwa bi??ejjed u jag?tik ?afna sodisfazzjon. Dan ix- xoghol jg?allmek tikber sewwa b?ala karattru u kemm b?ala g?arfien peress li matul is- sena  ning?ataw diversi ta?ri?.
Illum il- ?urnata Dar Il- Kaptan saret it- tieni dar tieg?i g?ax inqatta’ ?afna ?in fiha. Xog?li nag?mlu min qalbi u mill a?jar li nista u ma nimma?inanix nag?mel xog?ol differenti illum -il ?urnata.
 
Inselli g?alikom,
 
Jacqueline Phyall
Senior Careworker

 

Kalendarju ta’ Dar il-Kaptan - Minn Jannar  sa ?unju:
 
Il- party tal-klijenti li jsir Villa Maria Rabat se jkun il-?add 7 ta’ Jannar 2018 bejn t-3.30 pm sas-7 pm.
 

- *2 ta’ Frar Staff Meeting
 
- *16 ta’ Marzu Staff Meeting
 
- Xahar ta’ Marzu Bejg? tal-Figolli
 
- April - Fine Dining


- 1st May - Open day

 
- Mejju - Parents Meeting fis- 6.30 pm
 
- *27 t’April Staff Meeting
 
- *8 ta’ ?unju Staff Meeting
 

- *20 ta’ Lulju Staff Meeting
 
- *31 t’Awwissu Staff Meeting
 

- *12 t’Ottubru Staff Meeting
 
- *23 ta’ Novembru Staff Meeting
 
Iktar ‘il quddiem nibghatulkom l-inviti u l- informazzjoni rigward  l-attivitajiet.


*Fil-?ranet fejn hemm mni??el Staff Meeting importanti li twasslu l-klijenti wara l-11 am. Napprezzaw ferm il-kooperazzjoni tag?kom.
 
Avvi?i Importanti:


- Huwa ferm apprezzat li l-vi?itaturi jevitaw li ji?u Dar il-Kaptan waqt ?in l-ikel. Idealment wie?ed m’g?andux ji?i bejn nofsinnhar u s-1 p.m. u 6 pm sas-7 pm.


- F’ka? li persuna j?empel fuq il-linja fissa u ma jaqbadx dan g?andu j?empel fuq dan n-numru tal-mowbajl 79397265.


- Napprezzaw jekk ??ommu mal-?inijiet mifthema mal-Care Officer meta se twasslu l-klijenti Dar il-Kaptan.


- Il- Medicine Sheet importanti li tkun mimlija mit-tabib. Jekk ikun hemm xi tibdil fil- medi?ina mportanti li ??ibu karta ming?and it-tabib li turi dan it- tibdil.


- Jekk il- klijent ikollu jwaqqaf ?esrem ir- “ residential stay” g?ax  ikun ma jifla?x u jkun se jer?a’ jigi lura g?ar- “residential stay”  importanti li j?ib mieg?u nota ming?and it- tabib li l-klijent huwa tajjeb li jattendi. (“Fit to Attend”).


- Il-?wejje? u l-affarijiet personali kollha g?andhom ikollhom tabella bl-isem u l-kunjom tal-klijent (anke l-?wejje? ta’ ta?t, il-kalzetti u t-toiletries). Tista’ tixtri dawn it-tabelli minn Dar il-Kaptan billi tordnahom ming?and is-Sinjura Phil Azzopardi fuq 21450103/4.
 
- Id-Dar ser tkun mag?luqa mit-23 ta’ Di?embru 2017 sas-26 ta’ Di?embru 2017, u ner?g?u nift?u fis-27 ta’ Di?embru 2017.


- Id-Dar se tkun mag?luqa mill-1 ta’ Jannar 2018 sas-7 ta’ Jannar 2018 min?abba Staff Training u ner?g?u nift?u fi 8 ta’Jannar 2018.


 - L-a??ar ?urnata ta’ Day Programme hija t-21 ta’ Di?embru 2017 u jer?a’ jibda fid-9 ta’ Jannar 2018.