MESSA?? MILL-AMMINISTRATUR

 


90166d5d7a5d9ccb477bbcc6e8d6d7187536G?e?ie? ?enituri/Kuraturi,
Bl-g?ajnuna t’Alla g?addew sitt xhur mill-a??ar darba li ktibtilkom.
Nibda billi nsellem il-memorja ta’ Marcel Pisani li l-mewt tieg?u ?assdet lil kull min b’xi mod kien jafu. Marcel kien wie?ed mill-pijunieri li permezz tieg?u l-?olma tar-respite ?ewwa Malta saret realtà. Inkomplu nitolbu g?alih u g?all-familja tieg?u spe?jalment g?al Adelina l-mara tieg?u.
F’dawn ix-xhur sar?afna xog?ol fuq skali differenti. L-ewwelnett u l-i?jed ?a?a mportanti komplejna na?dmu sabiex il-kwalità fis-servizzi li toffri Dar il-Kaptan tkompli titjieb. Ir-ri?ultat ta’ din il-?idma intensiva qed jidher ?ar min numru dejjem ji?died ta’ persuni li qed jsiru membri ?odda jew membri li qed jg?amlu u?u mis-servizzi aktar ta’ spiss. Qedninvestu ?afna fit-tag?lim tal-istaff tag?na sabiex jg?ati kura professjonali u ?olistika. Bdejna s-sena b’gimg?a trejning u g?alhekk kif di?à kont spejgajtilkom din is-sena t-trejning mhux se jsir f’Mejju izda se jer?a’ jsir f’Jannar.I?jed staff kompla jit?arre?fil-kors fuq id-di?abiltàu g?alhekk issa nistg?u ng?idu likwa?i l-istaff kollu se jkollu l-kwalifika MQF level 4 fid-di?abiltà. Kif ukoll kull sitt ?img?atqed jing?ata nofstanhar trejning sabiex l-istaff ikompli ja??orna ru?u s-sena kollha.
Sar ukoll ?afna xog?ol fuq attivitajiet ta’ ?bir ta’ fondi fosthom il-Figolli li din is-sena ksirna kull rekord g?aliex il-koki tag?na g?amlu ‘lfuq minn 400 figolla. U l-kummenti ta’ min xtara jew qala’ figolla ta’ Dar il-Kaptan kienu kummenti po?ittivi u ta’ inkora??iment kbir. Grazzi lil kull min issaportjana billi xtara figolla minn Dar il-Kaptan. Sar ukoll Fine Dining mill-Phoenicia Hotel, Jazz Night, Open Day etc. Apparti minn dawn l-attivitajiet ta’ ?bir ta’ fondi qed isiru wkoll ?afna attivitajiet g?all-klijenti li jkunu mag?na ?ewwa Dar il-Kaptan; fosthom ?ru? organizzat i?jed spiss, Cinema Day fuq screen kbir darba fil-?img?a, parties tal-Karnival, Valentines, G?id, birthdays, cooking sessions etc.
?dimna wkoll sabiex no?olqu i?jed awareness tas-servizzi. Kull xahar konna mistiedna sabiex nattendu fuq xi programm ta’ televi?joni jew radju, ?dimna fuq websajt ?dida li nistedinkom li ??uru www.darilkatan.org , ?dimna wkoll fuq pa?na tal-facebook ?dida, kif ukoll qed inkomplu nibag?tu n-newsletter u qed norgannizawukoll parents meeting g?all-membri tag?na.
Stedinikom sabiex ti?u ?ewwa Dar il-Kaptan biex indawrukom id-dar u nitkellmu flimkien fuq is-servizzi li qed noffru. ?afna ?enituri/kuraturi li attendew g?al dan it-Tour baqg?u impressjonati.
F’dawn is-sitt xhur ?ew ukoll bosta volontiera minn kumpaniji differenti kif ukoll fuq livell personali sabiex jag?tu ftit mill-?in tag?hom ?ewwa Dar il-Kaptan. Gew ukoll grupp ta’ ?ag??ag? b’di?abilta’ intelletwali mill-Polonja sabiex jag?mlu volontarjat ?ewwa Dar il-Kaptan.
F’dawn ix-xhur ukoll bdejna u temmejna bosta pro?etti fosthom;
- l-installazjoni ta’ Automated External Defibrillator (Dan huwa apparat important illi jag?ti l–ewwel g?ajnuna permezz ta’ xokkijiet fil-qalb). Dan l-apparat ?ie mog?ti ?entilment minn Baker Tilly Malta.
- Vettura ?dida li tie?u wheelchair wie?ed. Din il-vettura n?asset il-b?onn tag?ha g?aliex b’dan il-mod care worker li g?andha li?enzja tas-sewqan normali tista’ tie?u l-klijenti l-poly clinic jew sptar f’ka? ta’ emer?enza.
- Bdejna na?dmu fuq pro?etti ?odda fosthom il-pro?ett li se jinkludi ?ew? kompjuters kompletament a??essibbli u bl-aqwa teknolo?ija immirat lejn persuni b’abiltajiet varji. Dan il-pro?ett se jkun sponsorjat mill-HSBC u mistenni li jkun lest f’Ottubru.
- Se nag?mlu board room ?dida fejn fiha ikunu jistg?u jsiru laqg?at varji. Dan il-pro?ett se jkun parzjalment sponsorjat mill-APS.

Fl-a??arnett a?bar tajba hija li fl-a??ar Bord tad-direttur il-Bord qabel fuq il-prin?ipjuli wara 25 sena li Dar il-Kaptan ilha tag?ti servizz lill-persuni b’di?abiltà wasal i?-?mien illi nibdew na?sbu sabiex apparti Dar il-Kaptan ikollna post ie?or din id-darba mhux b?ala respite imma b?ala residenza. Ovvjament dan jitlob ?afna ?sieb, xog?ol u finanzi u g?alhekk din il-?olma mhux se sse?? mil-lum g?al g?ada. Imma nistg?u ng?idu li l-ewwel pass sar.

Inselli g?alikom,
Joseph Gerada
Amministratur

 

 

MESSA?? MILL-ISTAFF

Care OfficerG?adni niftakar daqs li kieku lbiera?,l-ewwel ?urnata li bdejt na?dem ?ewwa Dar il-Kaptan. Kienet dejjem ix xewqa tieghi li na?dem ma’ persuni b’di?abilità, però fl-istess ?in kont xi ftit imbe??g?a rigward jekk jiena kontx kapa?i na?dem mag?hom u nkun ta’ g?ajnuna g?alihom.
Illum il-?urnata nista’ ng?id li rnexxieli g?ax ilni 11-ilsena na?dem ?ewwa Dar il-Kaptan. Jien bdejt b?ala Careworker fejn kelli kuntatt dirett mal-persuni b’abiltajiet differenti. Dan kien jinvolvi f’g?ajnuna lill-persuni kemm fir-rigward tal-i?jene personali tag?hom, kif ukoll nara li l-b?onnijiet tag?hom ji?u mil?uqa.
Wara ftit tas-snin il?aqt Senior Care Worker fejn mhux biss kont f’kuntatt mal-persuni b’abiltajiet differenti imma anke f’kuntatt mal-familjari tag?hom ukoll. Meta kont niltaqa’ mal familjari kont nie?u l-informazzjoni kollha ne?essarja ?alli meta t-tifel/tifla tag?hom tkun qieg?da ?ewwa Dar il-Kaptan ikollha l-b?onnijiet tag?ha mil?uqa u b’hekk il-?enituri jkunu jistg?u jie?du l-mistrie? tag?hom li tant ikunu qed jistennew.
Illum il-?urnata qieg?da nokkupa l-post ta’ Care Officer fejn xog?li hu dak fl-uffi??ju. Xog?li jinkludi li nie?u l-bukings tal-persuni b’di?abilità fejn jiena nibg?at l-inviti lill-membri kollha ta’ Dar il-Kaptan biex nistedinhom iqattg?u ftit ?ranet mag?na,nie?u ?sieb li norganizza attivitajiet varji addattati g?al kull grupp differenti li jkollna. Apparti minn hekk nie?u ?sieb ukoll parti kbira tal-istaff li huma l-Care Workers.
F’dawn il-?dax il-sena nista’ ng?id li kien hemm ?afna tibdil fir-rwol tieg?i i?da nista’ ng?id li l-kuntatt mal-persuna b’di?abilità baqa’ dejjem hemm, u ghalija qisni g?andi familja o?ra g?aliex inqatta’ ?afna mill-?in ?ewwa Dar il-Kaptan.
Nista’ ng?id ukoll li rajt ?afna tibdil ?ewwa Dar il-Kaptan b?ala xog?ol g?aliex l-g?an huwa li dejjem tipprova ttejjeb is-servizz ?alli l-persuna b’di?abilità t?ossha aktar komda daqs li kieku qieg?da d-dar u li ting?ata servizz professjonali kif xieraq.


Jacqueline Catania Galea
Care Officer

 


MESSA?? MIS-SERVICES COORDINATOR

FridaG?e?iez ?enituri,
Xtaqna naqsmu mag?kom ?vilupp ri?enti li jkompli jikkonferma li entitajiet varji juru fidu?ja s?i?a fis-servizzi li noffru. Nhar il-?amis 2 ta’ Marzu ?ie iffirmat Memorandum of Understanding bejn l-Isptar Monte Carmeli u Dar il-Kaptan. B?alma aktarx tafu l-Isptar Monte Carmeli f’?’Attard huwa sptar g?all-kura mentali li joffri servizzi ta’ rikoveru kif ukoll servizzi matul il-jum. F’dan l-isptar jing?ata servizz kemm ta’ kura psikjatrika kif ukoll psikolo?ika, flimkien m’ g?ajnuna biex il-persuna tintegra ru?ha fis-so?jetà.
Permezz ta’ dan il-ftehim, l-isptar Monte Carmeli da?al f’kollaborazzjoni ma’ Dar il-Kaptan sabiex jibda jirreferi persuni b’di?abiltà intelletwali sabiex jibdew jag?mlu u?u mis-servizz tar-respite li toffri Dar il-Kaptan. L-g?an ewlieni ta’ dan hu sabiex dawn il-persuni jkunu jistg?u jistrie?u mis-sistema bl-istess mod li persuni b’di?abiltà li jg?ixu mal-familja jibbenefikaw mis-servizz ta’ respite. S’issa bdew il-pro?ess li jir?ievu s-servizz 8 klijenti r?iel. Sa l-a??ar laqg?a li saret f’din is-sala spe?ifika g?al-persuni b’di?abilita intelletwali l-istaff qalilna li meta dawn il-klijenti jirritornaw lura fis-sala wara perjodu ta’ respite f’dar il-Kaptan huma qed jkunu kuntenti ferm u jfittxu li jer?g?u ji?u. Dan huwa sinjal ?ar li dan il-fthemin kien wie?ed po?ittiv u li kien hemm il-?tiega tieg?u.
Fil-futur mistenni ji?u identifikati grupp ta’ klijenti nisa bl-g?an li jing?ataw respite bl-istess mod li qed jibbenefikaw il-grupp pre?enti.
Tislijiet,
Frida Mangion
Services Coordinator

 

 
Kalendarju ta’ Dar il-Kaptan - Minn Lulju sa Dicembru:

 
• Il-?img?a 21 ta’ Lulju - Majjalata fil-?nien ta’ Dar il-Kaptan
• Il-?img?a 4 t’ Awwissu – Staff Meeting*
• Il-?imgha 15 ta’ Settembru – Staff Meeting*
• Il-?img?a 27 t’ Ottubru – Staff Meeting*
• Ottubru – Lejla Maltija
• Di?embru bejg? ta’ kejkijiet tal-Milied, Christmas logsu mince pies
• Di?embru – Villa?? tal-Milied ?ewwa l-?nien ta’ Dar il-Kaptan
• Mis-Sibt 23 ta’ Di?embru 2017 sat-Tlieta 26 ta’ Di?embru 2017, Dar il-Kaptan ser tkun mag?luqa. Ner?g?u nift?u l-Erbg?a 27 ta’ Di?embru 2017.
• Mit-Tnejn 1 ta’ Jannar 2018 sal-Hadd 7 ta’ Jannar 2018, Dar il-Kaptan se tkun mag?luqa min?abba Staff Training. Ner?g?u nift?u it-Tnejn 8 ta’ Jannar 2018.
• Fil-bidu ta’ Jannar- Party tal-Milied g?al-membri kollha
• Fil-perjodu tal-festi se jkun hemm ?ranet fejn ma jkollniex day programme. Nav?awkom iktar ‘il quddiem.
Iktar ‘il quddiem nibg?atulkom l-inviti u l-informazzjoni rigward l-attivitajiet.

Avvi?i Importanti:
• Huwa ferm apprezzat li l-vi?itaturi ji?u Dar il-Kaptan bejn 10:00 u l-11:30 u 16:00 u 17:30.
• Infakkrukom li f’ka? li persuna j?empel fuq il-linja fissa u ma jaqbadx dan g?andu j?empel fuq dan n-numru tal-mowbajl 79397265.
• Fil-?ranet fejn hemm imni??el Staff Meeting importanti li twasslu l-klijenti wara l-11:00 am. Napprezzaw ferm il-kooperazzjoni tag?kom.