MESSAĠĠ MILL-AMMINISTRATUR

 

JosephGħe?ie? ?enituri/Kuraturi,

B?al kull sena l-istaff ta’ Dar il-Kaptan beda s-sena l-?dida b’?imgha training. Din is-sena l-istaff kollu kien imissu j?edded il-basic first aid course, kif ukoll sar training fuq tifi tan-nar u aspetti o?ra fil-qasam tal-kura.

Waqt li konna mag?luqin g?at-training ?adna l-opportunità sabiex nirran?aw il-kmamar tas-sodda tal-klijenti kif ukoll il-kuruturi. Tistg?u timma?inaw sabiex i??omm Dar b?al din up to standard kemm hawn b?onn ta’ referbishment mhux biss darba fis-sena imma s-sena kollha. G?all-grazzja t’Alla g?andna staff li ja?dem bla waqfien sabiex l-ambjent li fih jg?ixu il-klijenti li nilqg?u g?ar-respite u Day programme ikun ambjent nadif u dinjitu?. Dan isir b’?afna sagrifi?ju minn kul?add.

Wara ?imgha training kellna l-party tal-Milied li norganizzaw kull sena ?ewwa Villa Marija.  Kuntent ?afna li n-nies attendew bi ??arhom, kif ukoll sodisfatt li ?afna mill-istaff tag?na ?ew jag?tu daqqa t’id b’mod volontarju. L-g?ada tal-party er?ajna fta?na l-bibien ta’ Dar il-Kaptan g?alsena ?dida.

Fl-ewwel xhur tas-sena bdejna d-diskussjonijiet mal-gvern sabiex ner?g?u in?eddu l-kuntratt li konna iffirmajna tliet snin ilu sabiex il-Gvern ikun jista’ jg?in lil Dar il-Kaptan sabiex tkun tista’ tissussidja b’mod sostanzjali s-servizzi kollha li nipprovdu. G?all-grazzja t’Alla dan il-kuntratt ?ie m?edded g?al tliet snin o?ra.

F’dawn is-sitt xhur kellna l-okka?joni li nilqg?u fostna g?all-ewwel darba lill-Onor Michael Falzon ministru tas-sigurtà so?jali u l-Onor Adrian Delia Kap tal-Oppozizjoni. Min-na?a tag?hom baqg?u impressjonati bix-xog?ol li qed isir ?ewwa Dar il-Kaptan u weg?duna li se jkomplu jissapportjawna.

F’Mejju er?ajna lqajna fostna g?at-tielet darba lill-Onor Anthony Agius Decelis, din id-darba sabiex jinawgura ?ew?kompjuters ?odda li huma kompletament a??essibbli. Dawn il-kompjuters ?ew sponsorjati ?entilment minn grupp ta’ benefatturi. Kienet il-?olma tag?na li l-klijenti li ji?u Dar il-Kaptan ikollhom l-a??ess g?at-teknolo?ija informatika. Dan kien pass ie?or importanti fl-istorja ta’ Dar il-Kaptan. Pro?ett ie?or kien ix-xiri ta’ Evacutaion Chair f’ka? ta’ emer?enza. Dan ?ie sponsorjat mir-Rotary Inner wheel. Permezz ta’ dan is-si??u qed inkunu qed nag?mlu lil Dar il-Kaptan i?jed sigura g?all-klijenti u l-istaff taghna.

?iet organizzata wkoll laqg?a g?all-?enituri/kuraturi mmexxija mis-Sur Jason Pisani Copperstone (Counselling Phycologist). It-tema kienet letting go u emozzjonijiet o?ra marbuta ma’ dan. B’sodisfazzjon ng?id li g?al-laqg?at g?all-?enituri qed dejjem i?jed tikber l-attendenza u dan ifisser li hawn ?afna i?jed ?enituri li qed jie?du interess f’dawn it-tip ta’ laqg?at ta’ informazzjoni, tag?lim u sapport. Minn hawn nixtieq nie?u l-okka?joni sabiex nistedinkom tiktbulna jew i??emplulna u tissu??erulna temi li fuqhom nistg?u niddiskutu waqt laqg?at futuri.

Komplejna na?dmu wkoll fil-qasam tal-?bir ta’ fondi g?amilna l-figolli u b?al kull sena l-koki tag?na g?a??buna bit-tjubija u l-?enwinità tal-figolli ta’ Dar il-Kaptan, oganizzajna l-Easter Campaing kif ukoll g?amilna open day li g?aliha attendew bosta nies. B’wi??i minn quddiem nista ng?id li din l-Open Day kienet wa?da mill-a?jar Open Days li qatt ?ew organnizati. Din l-attivita’ kienet su??ess grazzi g?al dawk in-nies li ?admu bla waqfien.

Qed inkomplu na?dmu wkoll sabiex inkomplu no?olqu awareness tas-servizzi li noffru billi ta’ kull xahar qed immorru nitkellmu fuq ir-radju jew televixin. Mezz effi?jenti wkoll huwa l-facebook li ta’ spiss intellg?u ritratti b’dak kollu li jkun g?addej ?ewwa Dar il-Kaptan.

Qed inkomplu na?dmu sabiex intejbu dejjem i?jed l-attivitajiet li ji?u organizzati lill-klijenti waqt li jkunu qeg?din mag?na. Apparti l-?ru?, Cinema day, daily living skills b?al per e?empju tisjir etc organizzajna diversi festini g?al San Valentinu, g?all-karnival kif ukoll g?all- G?id.

A?bar o?ra hija li s-Social worker Josanne Pisani Coperstone m’g?adhiex ta?dem i?jed mag?na u minflokha g?andna lil Caroline Grech Bonnici. Nie?u l-okka?joni sabiex nirringrazzja lis-Sinjura Pisani Coperstone tas-servizz professjonali li tat lil Dar il-Kaptan g?al dawn l-a??ar sitt snin u nawgurawlha minn qalbna kull ?id g?all- futur. Min-na?a l-o?ra nilqg?u fostna lis-Sinjura Grech Bonnici u nawgurawlha kull ?id fix-xog?ol tag?ha ?ewwa Dar il-Kaptan.

Fil-15 ta’ ?unju ?ejna mistiedna minn Special Education and Training Centre ta’ Krakow sabiex nattendu g?all-konferenza “The Disabled in the world of Employment – Breaking the Barriers” ?ewwa l-Polonja. Is-Services Coordinator tag?na Frida Mangion se tkun qed tattendi sabiex tirrappre?enta lil Dar il-Kaptan u kif ukoll titkellem dwar is-servizz ta’respite li noffru. ?urnata qabel il-konferenza se tkun qed i??ur l-iskola g?all-persuni b’di?abilità?ewwa Krakow. Il-kap tal-iskola flimkien ma’ numru ta’ghalliema u studenti mil-istess skola attendew darbtejn g?aljob exposure ?ewwa Dar il-Kaptan.  L-istaff kien impressjonat hafna bis-servizz li noffru. In?ossu li l-pre?enza tag?na hija importanti anki f’?ertu attivitajiet li jsiru barra minn Malta sabiex fi?-?okon tag?na imma bl-esperjenza ta’ 26 sena servizz inkunu nistg?u nkunu ta’ ?id g?alentitajiet o?ra.

Nag?laq billi f’ismi u f’isem l-istaff kollu nawguralkom kull ?id.

Inselli g?alikom,

 

Joseph Gerada

Amministratur

 

 

MESSA?? MILL-ISTAFF

 

GraceMadwar erba’ snin ilu t?ajjart nibda kors l-Mcast b?ala studenta matura fil- ‘Health and Social Care’. Bag?tuni nag?mel esperjenza ta’ xog?ol ?ewwa Dar il-Kaptan g?al sitt ?img?at.

Dejjem kelli bi?a’ na?dem ma’ persuni b’abbiltajiet differenti g?ax kont na?seb li ma nifhimhomx. Kull persuna g?andha b?onnijiet differenti u fl-istess ?in titg?allem ming?andhom ukoll. Il-kors li bdejt g?eni ?afna wkoll biex nibda na?dem f’dan is-settur, flimkien ma’ ta?rig li jag?tuna minn ?mien g?al ?mien ?ewwa Dar il-Kaptan. Bdejt b?ala ‘careworker’ fejn kelli kuntatt dirett ma’ persuni b’abbiltajiet differenti fir-rigward tal-i?jene u b?onnijiet o?ra tag?hom. Ftit wara l?aqt ‘Key Careworker’ b’aktar responsabbiltà u llum il- ?urnata nokkupa l-post ta ‘Senior Careworker’. Xog?li jinkludi li nipprepara l- medi?ini mal-familjari tal-klijenti, u ni?bor informazzjoni utli biex il- klijenti jkunu fer?anin u kuntenti daqs li kieku qeg?din ?ewwa darhom.

F’dawn l-erba’ snin nista’ ng?id li tlajt tar?a tar?a b’aktar responsabbiltà però, b’sodisfazzjon kbir fejn ng?in kemm nista’ biex intejjeb is- servizz g?all-persuni bi b?onnijiet spe?jali minn qalbi.

Grace Scicluna

Senior Careworker

 

 

Kalendarju ta’ Dar il-Kaptan - Lulju sa Di?embru:

 

·      8 ta’ ?unju Staff Meeting u Training

·      20 ta’ Lulju - Majjalata

·      20 ta’ Lulju Staff Meeting u Training

·      31 t’Awwissu Staff Meeting u Training

·      Xahar ta’ Settembru – Fine Dining

·      12 t’Ottubru Staff Meeting u Training

·      Xahar ta’ Novembru – Parents’ Meeting

·      23 ta’ Novembru Staff Meeting u Training

·      Xahar ta’ Di?embru – bejg? ta’ Christmas logs, mince pies u kejkijiet tal-Milied